മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

quotum Edit
    ഓഹരി, വീതം, പങ്ക്


Entries from Olam Open Database

Quotum(noun)::
    ഓഹരി,
    വീതം,
    പങ്ക്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ quest, bear, വാതില്‍, അടിയറവയ്ക്കുക, പിടയുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean