മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

quoit Edit
    കൊയിറ്റ്സ് എന്ന കളിയില്‍ ഒരു ലംബമായ ആണിയിലേക്ക് എറിയുവാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹ, വലയം


quoit Edit
Noun
    game equipment consisting of a ring of iron or circle of rope used in playing the game of quoits


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അരക്കാടുക, പ്രതോലി, പ്രദഗ്ദ്ധ, മോചനം, ആരും


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean