മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

qualify Edit
    തക്കതാക്കുക, യോഗ്യമാക്കുക


qualify Edit
Verb
    prove capable or fit; meet requirements


qualify Edit
Verb
    pronounce fit or able
eg: She was qualified to run the marathon


qualify Edit
Verb
    pronounce fit or able
eg: The nurses were qualified to administer the injections


qualify Edit
Verb
    make more specific
eg: qualify these remarks


qualify Edit
Verb
    make fit or prepared
eg: Your education qualifies you for this job


qualify Edit
Verb
    specify as a condition or requirement in a contract or agreement; make an express demand or provision in an agreement


qualify Edit
Verb
    describe or portray the character or the qualities or peculiarities of


qualify Edit
Verb
    add a modifier to a constituent


Entries from Olam Open Database

Qualify(adjective)::
    പരിശീലനമോ പഠനമോ പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് ഉദ്യോഗം നേടുന്നതിനു യോഗ്യത സന്പാദിക്കുക,
    യോഗ്യമാക്കുക,
    യോഗ്യത,
    നിയന്ത്രണം,
    വിശേഷപ്പെടുത്താവുന്ന,
Qualify(verb)::
    യോഗ്യതനേടുക,
    വിശേഷിപ്പിക്കുക,
    പ്രാപ്‌തനാക്കുക,
    തക്കതാക്കുക,
    യോഗ്യമാക്കുക,
    അധികാരപ്പെടുത്തുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sire, ആരു, ഇപ്പോലെ, മനോവ്യാപാരം, അഗ്രു


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean