മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

putid Edit
    ചീഞ്ഞ


Entries from Olam Open Database

Putid()::
    ചീഞ്ഞ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ phrenology, മണ്ടപം, അവീന്‍, ഇട്ടുഴി, വിക്ഷിപ്ത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean