മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

pussy Edit
    (അശ്ലീലം) സ്ത്രീയുടെ ലൈംഗികാവയവം
    Obscene term for female genitals


pussy Edit
    വളര്‍ത്തു പൂച്ച
    Informal terms referring to a domestic cat


pussy Edit
Noun
    obscene term for female genitals


pussy Edit
Noun
    informal terms referring to a domestic cat


pussy Edit
Adjective
    containing pus


Entries from Olam Open Database

Pussy(noun)::
    പൂച്ച,
    യോനി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അകലേ, അരിക്, പ്രവാരം, പ്രാചി, ക്ലേശം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean