മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

pursy Edit
    കുതിക്കുന്ന, എളുപ്പം


pursy Edit
Adjective
    breathing laboriously or convulsively


Entries from Olam Open Database

Pursy(adjective)::
    കിതക്കുന്ന,
    മേദസ്സു വര്‍ദ്ധിച്ച,
    എളുപ്പം കിതയ്‌ക്കുന്ന,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chalet, hallow, അരിസ്റ്റോട്ടില്‍, പ്ലീ, ഢകാരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean