മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

pulpit Edit
noun
    ദേവാലയത്തിലെ പ്രസംഗപീഠം


pulpit Edit
noun
    പ്രസംഗവേദി, പ്രസംഗപീഠം
    a platform raised above the surrounding level to give prominence to the person on it


Entries from Olam Open Database

Pulpit()::
    പ്രസംഗവേദി,
    പ്രസംഗ പ്രവര്‍ത്തനം,
    ബോധകവര്‍ഗ്ഗം,
Pulpit(noun)::
    പ്രസംഗപീഠം,
    ദേവാലയത്തിലെ പ്രസംഗപീഠം,
    പ്രസംഗപ്രവര്‍ത്തനം,
    ഉപദേശി വര്‍ഗ്ഗം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ explorative, ബാലഗ്രഹം, അനുപാനം, നിര്‍വ്വിവാദം, കുടുത്തന


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean