മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

pulmonary Edit
    ശ്വാസകോശപരമായ


pulmonary Edit
Adjective
    relating to or affecting the lungs
eg: pulmonary disease


Entries from Olam Open Database

Pulmonary(adjective)::
    ശ്വാസകോശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച,
    ശ്വാസകോശപരമായ,
    ശ്വാസനാളത്തെ സംബന്ധിച്ച,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഫലകണ്ടകം, ഛിക്കാരം, വരിഷ്ഠം, മൗണ്ഡ്യം, ഇടക്കേട്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean