മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

proximity Edit
    കാലത്തിലോ സ്ഥലത്തിലോ സമീപസ്ഥിതി


proximity Edit
Noun
    the property of being close together


proximity Edit
Noun
    the region close around a person or thing


proximity Edit
Noun
    a Gestalt principle of organization holding that (other things being equal) objects or events that are near to one another (in space or time) are perceived as belonging together as a unit


Proximity
    സകാശ, അഭ്യഗ്രം, സംസ്ത്യായം, സന്നികര്‍ഷം, അടുപ്പം, സാമീപ്യം, ഉപാന്തികം, സമുപസ്ഥ


Entries from Olam Open Database

Proximity()::
    സാമീപ്യം,
    സാന്നിദ്ധ്യം,
Proximity(noun)::
    അടുപ്പം,
    ഉപാന്തം,
    ഉപാന്തികം,
    കാലത്തിലോ സ്ഥലത്തിലോ സമീപസ്ഥിതി,
    ചാര്‍ച്ച,
    ചേര്‍ച്ച,
    സന്നിധി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ toupee, അംബുഭൂഷണന്‍, ആറക്കാല്‍, യുദ്ധ്മം, മൂലലോഹിനി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean