മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

prostate Edit
    മൂത്രപിണ്ഡമണി സംബന്ധിച്ച, മൂത്രസഞ്ചിക്കു മുമ്പിലുള്ള


prostate Edit
Adjective
    relating to the prostate gland


prostate Edit
Noun
    a firm partly muscular chestnut sized gland in males at the neck of the urethra; produces a viscid secretion that is the fluid part of semen


Entries from Olam Open Database

Prostate(adjective)::
    മൂത്രസഞ്ചിക്കു മുമ്പിലുള്ള,
    സംബന്ധിച്ച,
Prostate(noun)::
    മൂത്രപിണ്‌ഡമണി,
    പ്രാസ്റ്റേറ്റ്‌ ഗ്രന്ഥി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ blot, indignity, jubilee, വാരുഠം, ഉത്തരകുരു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean