മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

propitiate Edit
    തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക, തുഷ്ടിവരുത്തുക


propitiate Edit
Verb
    make peace with


Entries from Olam Open Database

Propitiate()::
    തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക,
    സന്തോഷിപ്പിക്കുക,
Propitiate(verb)::
    തൃപ്‌തിപ്പെടുത്തുക,
    പ്രസാദിപ്പിക്കുക,
    തുഷ്‌ടിവരുത്തുക,
    സന്തോഷിപ്പിക്കുക,
    അനുനയിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ restitute, മജ്ജരം, വാതില്‍പ്പടി, മജ്ജാരസം, മനഃപീഡ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean