മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

privilege Edit
    വിശേഷാധികാരം, പ്രത്യേകാവകാശം


privilege Edit
Noun
    a special advantage or immunity or benefit not enjoyed by all


privilege Edit
Noun
    a right reserved exclusively by a particular person or group (especially a hereditary or official right)


privilege Edit
Noun
    (law) the right to refuse to divulge information obtained in a confidential relationship


privilege Edit
Verb
    bestow a privilege upon


Entries from Olam Open Database

Privilege(noun)::
    വിശേഷാധികാരം,
    അവകാശവിശേഷം,
    വിശേഷഭാഗ്യം,
    അനുഗ്രഹം,
    പ്രത്യേകാവകാശം,
    ആശീര്‍വാദം,
    കുത്തകാവകാശം,
    പ്രത്യേകാനുകൂല്യം,
Privilege(verb)::
    പ്രത്യേകാധികാരം,
    വിശേഷാവകാശം,
    അധികാരമോ അവകാശമോ കൊടുക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ captive, fore, അയര്‍പ്പ്, ആഡംബരന്‍, അതിചാതുര്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean