മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

prink Edit
    മോടിയായി വേഷം ധരിക്കുക, ചമയുക


prink Edit
Verb
    dress very carefully and in a finicky manner


prink Edit
Verb
    put on special clothes to appear particularly appealing and attractive


Entries from Olam Open Database

Prink(verb)::
    മോടിയായി വേഷം ധരിക്കുക,
    അലങ്കരിക്കുക,
    ചമയുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ darwinian, hoyden, rocket, tabulator, അച്ഛോ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean