മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

prime factor Edit
noun
    അവിഭാജ്യഹാരകം
    the prime factors of a quantity are all of the prime quantities that will exactly divide the given quantity


Entries from Olam Open Database

Prime factor(noun)::
    അവിഭാജ്യഹാരകം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ beaumonde, ബലിഭൂ, കാമാട്ടി, നശ്വരം, നീരസഭാവം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean