മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

prim Edit
    പെരുമാറ്റത്തില്‍ അത്യന്തം ഔപചാരികത്വമുള്ള


prim Edit
Adjective
    affectedly dainty or refined


prim Edit
Adjective
    exaggeratedly proper


prim Edit
Verb
    assume a prim appearance
eg: They mince and prim


prim Edit
Verb
    contract one's lips
eg: She primmed her lips after every bite of food


prim Edit
Verb
    dress primly


Entries from Olam Open Database

Prim()::
    യോഗ്യമായ,
    നല്ലതായ,
    കണിശമുള്ള,
Prim(adjective)::
    കൃത്യമായ,
    സൂക്ഷ്‌മമായ,
    ഔപചാരികമായ,
    ശരിയായ,
    ഉചിതമായ,
    പെരുമാറ്റത്തില്‍ അത്യന്തം ഔപചാരികത്വമുള്ള സുവേഷമുള്ള,
    കൃത്യതയും വേഷച്ചിട്ടയുമുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ monger, മനിച്ചം, അരസ, അഭ്രകം, പാകലം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean