മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

prevail Edit
verb
    സ്വാധീനിക്കുക, വശമാക്കുക


prevail Edit
verb
    പ്രബലപ്പെടുക
    be larger in number, quantity, power, status or importance


prevail Edit
verb
    വശമാക്കുക, നടപ്പിലാക്കുക
    be valid, applicable, or true


prevail Edit
verb
    അതിജീവിക്കുക
    continue to exist


prevail Edit
verb
    പ്രാമണ്യം സിദ്ധിക്കുക
    prove superior
eg: The champion prevailed, though it was a hard fight


prevail Edit
verb
    സ്വാധീനിക്കുക
    use persuasion successfully
eg: He prevailed upon her to visit his parents


Entries from Olam Open Database

Prevail(verb)::
    വ്യാപിക്കുക,
    പ്രബലപ്പെടുക,
    വശമാക്കുക,
    നടപ്പിലാക്കുക,
    പ്രാമണ്യം സിദ്ധിക്കുക,
    അതിജീവിക്കുക,
    ജയിക്കുക,
    മുന്‍കൈ ആര്‍ജ്ജിക്കുക,
    സ്വാധീനിക്കുക,
    പ്രചരിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഭുജഗി, ചെണ്ടത്തരം, വായവ, മേട്ടിമ, അബ്ധിജന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean