മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

presume Edit
    ഉദ്ദേശിക്കുക, കരുതുക


presume Edit
Verb
    take to be the case or to be true; accept without verification or proof


presume Edit
Verb
    take upon oneself; act presumptuously, without permission


presume Edit
Verb
    constitute reasonable evidence for
eg: A restaurant bill presumes the consumption of food


presume Edit
Verb
    take liberties or act with too much confidence


Entries from Olam Open Database

Presume(verb)::
    സങ്കല്‌പിക്കുക,
    സാഹസം പ്രവര്‍ത്തിക്കുക,
    അവിവേകം കാണിക്കുക,
    ഊഹിക്കുക,
    സ്വാതന്ത്യം എടുക്കുക,
    അഹങ്കരിക്കുക,
    ആധാരമില്ലാതെ വിശ്വസിക്കുക,
    വെറുതെ നേരാണെന്ന വിചാരിക്കുക,
    അവിവേകമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുക,
    ഉദ്ദേശിക്കുക,
    വിചാരിക്കുക,
    താന്തോന്നിത്തം കാട്ടുക,
    കരുതുക,
    സങ്കല്‍പിക്കുക,
    തുനിയുക,
    ഭാവിക്കുക,
    നിര്‍ണ്ണയപ്പെടുത്താതെ ശരിയെന്നു കരുതുക,
    ശരിയാണെന്നു വിചാരിക്കുക,
    സ്വാതന്ത്യ്രം കാണിക്കുക,
    അംഗീകരിക്കുക,
    സമ്മതിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ torpid, asphodel, അത്യന്തശോണിതം, അംശകം, ഇടുവന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean