മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

prefabricate Edit
verb
    പിന്നീടു കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കാനായി ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട ഘടകങ്ങള്‍ മുന്‍കൂട്ടി നിര്‍മ്മിക്കുക


prefabricate Edit
Verb
    to manufacture sections of (a building), especially in a factory, so that they can be easily transported to and rapidly assembled on a building site of buildings


prefabricate Edit
Verb
    produce synthetically, artificially, or stereotypically and unoriginally


Entries from Olam Open Database

Prefabricate(verb)::
    പിന്നീട്‌ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കാനായി ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട ഘടഗങ്ങള്‍ മുന്‍കൂട്ടി നിര്‍മ്മിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ juxtapose, monazite, twist, അട്ടാലം, പുണ്യകര്‍മ്മം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean