മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

predominate Edit
    മുന്നിട്ടുനിലക്കുക, മുന്തിനില്ക്കുക


predominate Edit
Verb
    be larger in number, quantity, power, status or importance
eg: Hispanics predominate in this neighborhood


predominate Edit
Verb
    appear very large or occupy a commanding position
eg: The huge sculpture predominates over the fountain


predominate Edit
Adjective
    having superior power and influence


Entries from Olam Open Database

Predominate()::
    പ്രധാനമായിരിക്കുക,
    ഭരിക്കുക,
    മുന്തിനില്ക്കുക,
    പ്രബലമായിരിക്കുക,
Predominate(verb)::
    മുന്നിട്ടുനില്‍ക്കുക,
    പ്രബലീഭവിപ്പിക്കുക,
    മുന്തിനില്‍ക്കുക,
    നേതൃത്വം വഹിക്കുക,
    മുന്നിട്ടു നില്‍ക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ configure, matrilocal, അരുണാത്മജ, അതിവഹിക്കുക, അശ്വഘോഷന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean