മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

potion Edit
    പാനീയൗഷധം, കഷായം


potion Edit
Noun
    a medicinal or magical or poisonous beverage


Entries from Olam Open Database

Potion(noun)::
    ഒരു പ്രാവശ്യം കുടിക്കാനുള്ള ഔഷധം,
    ദ്രാവകൗഷധമാത്ര,
    പാനീയൗഷധം,
    കഷായമാത്ര,
    കഷായം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ disk, perditon, ഷോഡശാര്‍ച്ചിസ്സ്, വെള്ളംകുടിക്കുക, അസ്തം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean