മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

pork Edit
    പന്നിയിറച്ചി


pork Edit
Noun
    meat from a domestic hog or pig


pork Edit
Noun
    a legislative appropriation designed to ingratiate legislators with their constituents


pork
    പോര്‍ക്ക്


Entries from Olam Open Database

Pork(noun)::
    പന്നിയിറച്ചി,
    സൂകരമാംസം,
    ജനപ്രീതി കാരണമായി ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ glade, inconsiderate, asquint, അരുസിക, മുന്നറിവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean