മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

porch Edit
    നടപ്പന്തല്‍, മുഖമണ്ഡപം


porch Edit
Noun
    a structure attached to the exterior of a building often forming a covered entrance


Entries from Olam Open Database

Porch(noun)::
    നടപ്പന്തല്‍,
    പൂമുഖം,
    മുഖമണ്‌ഡപം,
    പോര്‍ട്ടിക്കോ,
    പടിക്കെട്ട്‌,
    പടിക്കെട്ട്,
    മുഖമണ്ഡപം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ odious, അവിട്, ആകം, ആണ്‍ക്കെട്ട്, ഫലശം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean