മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

polyclinic Edit
    രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനും അവയെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനുമുള്ള ആശുപത്രിയും, മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാലയവും


polyclinic Edit
Noun
    A clinic in which diseases of many sorts are treated; especially, an institution in which clinical instruction is given in all kinds of disease


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ crepuscular, fantasia, ചൈത്രം, ഞറുമ്പുക, ഇടത്തന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean