മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

pole Edit
    കവുക്കോല്, ദണ്ഡം


pole Edit
Noun
    a long (usually round) rod of wood or metal or plastic


pole Edit
Noun
    one of two divergent or mutually exclusive opinions
eg: they are at opposite poles


pole Edit
Noun
    one of two divergent or mutually exclusive opinions
eg: they are poles apart


pole Edit
Noun
    a linear measure of 16.5 feet


pole Edit
Noun
    a square rod of land


pole Edit
Noun
    one of two points of intersection of the Earth's axis and the celestial sphere


pole Edit
Noun
    one of two antipodal points where the Earth's axis of rotation intersects the Earth's surface


pole Edit
Noun
    a contact on an electrical device (such as a battery) at which electric current enters or leaves


pole Edit
Noun
    a long fiberglass sports implement used for pole vaulting


pole Edit
Noun
    one of the two ends of a magnet where the magnetism seems to be concentrated


pole Edit
Verb
    propel with a pole
eg: pole barges on the river


pole Edit
Verb
    support on poles
eg: pole climbing plants like beans


pole Edit
Verb
    deoxidize molten metals by stirring them with a wooden pole


Pole Edit
Noun
    a native or inhabitant of Poland


Entries from Olam Open Database

Pole()::
    പോളണ്ടുകാരന്‍,
    പോളണ്ടുകാരുടെ പിന്‍ഗാമികള്‍കൊടിമരം,
    ചാടാനുപയോഗിക്കുന്ന ദണ്ഡ്,
    കഴുക്കോല്‍,
    ദണ്‌ഡ്‌,
    ധ്രുവം,
    പതിനൊന്നു മുഴം,
Pole(noun)::
    ചാടാനുപയോഗിക്കുന്ന ദണ്‌ഡ്‌,
    നാട്ടുകാല്‌,
    വടി,
    മീന്‍പിടിക്കാനുള്ള ചൂണ്ട,
    അഞ്ചരവാര നീളമുള്ള അളവ്‌,
    കഴുക്കോല്‍,
    യഷ്‌ടി,
    അക്ഷാഗ്രം,
    ദക്ഷിണധ്രുവം,
    മരക്കാല്‍,
    പാമരം,
    തോട്ടി,
    കൊടിമരം,
    ചൂളിയാണി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ careful, concern, lithium, അവതാ, ആയില്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean