മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

pointer Edit
    ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവന്‍, ദര്‍ശകന്‍


pointer Edit
Noun
    a mark to indicate a direction or relation


pointer Edit
Noun
    an indicator as on a dial


pointer Edit
Noun
    (computer science) indicator consisting of a movable spot of light (an icon) on a visual display; moving it allows the user to point to commands or screen positions


pointer Edit
Noun
    a strong slender smooth-haired dog of Spanish origin having a white coat with brown or black patches; scents out and points to game


Entries from Olam Open Database

Pointer(noun)::
    ഘടികാരസൂചി,
    സൂചന,
    ചുണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന വസ്‌തു,
    ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവന്‍,
    ഘടികാര സൂചി,
    വേട്ടനായ്‌,
    ദര്‍ശകന്‍,
    ചൂണ്ടുകോല്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ coffer, esoteric, അമൃതാഞ്ജനം, പ്രഹ്ലാദനം, ചിരസ്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean