മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

planish Edit
    മിനുസമാക്കുക


planish Edit
Verb
    to make smooth or plane, as a metallic surface; to condense, toughen, and polish by light blows with a hammer


Entries from Olam Open Database

Planish(verb)::
    മിനുസമാക്കുക,
    മിനുപ്പുവരുത്തുക,
    തിളക്കം വരുത്തുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sedulous, chamber music, ബാഹുശാലി, ഉറതൈര്, കടല്‍കാക്ക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean