മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

placement Edit
    പ്രതിഷ്ഠിക്കല്‍, സ്ഥാനം നല്കല്‍, ക്രമീകരണം


placement Edit
Noun
    the spatial property of the way in which something is placed
eg: the placement of the chairs


placement Edit
Noun
    contact established between applicants and prospective employees
eg: the agency provided placement services


placement Edit
Noun
    the act of putting something in a certain place


Entries from Olam Open Database

Placement(noun)::
    ഉദ്യോഗനിയമനം,
    ആധാനം,
    അവസ്ഥ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hard up, unofficial, barring, അര്‍ദ്ധചന്ദ്ര, ഭൃംഗരജസ്സ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean