മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

pinion Edit
    തൂവല്‍, ചുറക്


pinion Edit
Noun
    a gear with a small number of teeth designed to mesh with a larger wheel or rack


pinion Edit
Noun
    any of the larger wing or tail feathers of a bird


pinion Edit
Noun
    wing of a bird


pinion Edit
Verb
    bind the arms of


pinion Edit
Verb
    cut the wings off (of birds)


Entries from Olam Open Database

Pinion()::
    ചിറക്,
    കൈയാമം,
    കൈത്തള,
Pinion(noun)::
    തൂവല്‍,
    പല്ലുകളുള്ള ചെറുചക്രം,
    ചിറക്‌,
    കയ്യാമം,
Pinion(verb)::
    ബന്ധിക്കല്‍,
    ചിറക്‌ മുറിക്കുക,
    ചിറകു കൂട്ടിക്കെട്ടുക,
    കൈവിലങ്ങിടുക,
    ബന്ധിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cephalic, അണിമവുലി, മേലധികാരി, അങ്ങേക്കൂറ്റ്, അന്ത്യപ്രാസം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean