മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

picturize Edit
    ചിത്രമാക്കക


picturize Edit
Verb
    to picture, represent in a picture


picturize
    ചിത്രീകരിക്കുക


Entries from Olam Open Database

Picturize(verb)::
    ചിത്രമാക്കുക,
    ചലചിത്രമാക്കുക,
    ചിത്രദര്‍ശനം നടത്തുക,
    പ്രത്യക്ഷ ചിത്രീകരണം നടത്തുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഷ്ടകാംഗം, ആര്യപട്ടര്‍, ഇടക്കൊമല്‍, ബീത്തി, അനാദി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean