മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

physically Edit
    ശാരീരികമായി, ഭൗതികമായി
    In accord with physical laws


physically Edit
Adverb
    in accord with physical laws
eg: it is physically impossible


physically Edit
Adverb
    relating to the material object, esp. a person's body
eg: Tommy is physically unappealing and yet he has an inner contentment


Entries from Olam Open Database

Physically()::
    പ്രകൃത്യാ,
Physically(adjective)::
    ഭൗതികമായ,
    മൂര്‍ത്തമായ,
    പ്രത്യക്ഷമായ,
    ഭൗതികമായി,
    ശാരീരികമായി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ factory, അരിപ്പുണ്ണ്, പ്രപുന, ബന്ധ്യ, യുവരാജാവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean