മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

phosphorescence Edit
    പ്രഭ, തിളക്കം
    (n)A fluorescence that persists after the, bombarding radiation has ceased


phosphorescence Edit
Noun
    a fluorescence that persists after the bombarding radiation has ceased


Entries from Olam Open Database

Phosphorescence()::
    മിന്നാമിനുങ്ങിന്റെ ശോഭ,
    മിന്നാമിനുങ്ങിന്‍റെ ശോഭ,
    ഭാസുരദ്യോതം,
Phosphorescence(noun)::
    തിളക്കം,
    പ്രഭ,
    പ്രകാശഗുണം,
    ഇരുട്ടില്‍ തിളക്കം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ luminary, അമൃതകുണ്ഡം, പ്രയോകക്രിയ, ചടുലം, ചേഷ്ട


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean