മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

phonology Edit
    ധ്വനിസ്വരൂപപരിണാമപഠനം, സ്വരപദ്ധതി


phonology Edit
Noun
    the study of the sound system of a given language and the analysis and classification of its phonemes


phonology
    സ്വരശാസ്ത്രം


Entries from Olam Open Database

Phonology(noun)::
    ശബ്‌ദശാസ്‌ത്രം,
    സ്വരവിജ്ഞാനം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ mend, അണ്ടിയാട്ടം, അതിഥിസല്‍ക്കാരം, അന്യോന്യവിഭാഗം, ആകുതി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean