മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

pharmaceutist Edit
noun
    ഔഷധശാസ്ത്രജ്ഞന്‍, ഔഷധ നിര്‍മ്മാതാവ്‌


Entries from Olam Open Database

Pharmaceutist(noun)::
    ഔഷധ നിര്‍മ്മാതാവ്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ offshore, tier, അകില്‍നെയ്യ്, അന്തരിക്ഷചരം, മൂല്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean