മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

peruse Edit
    ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം വായിക്കുക, പരിശോധിക്കുക


peruse Edit
Verb
    examine or consider with attention and in detail
eg: Please peruse this report at your leisure


Entries from Olam Open Database

Peruse(adverb)::
    സൂക്ഷിച്ചു വായിക്കുക,
    സൂക്ഷിച്ചുനോക്കുക,
    ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം,
Peruse(verb)::
    ആവര്‍ത്തിച്ചു വായിക്കുക,
    സൂക്ഷിച്ചുനോക്കുക,
    പരിശോധിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ human rights, ഫാണ്ടകം, മുഷ്ക്കര, പറണ്ടുക, തിരിച്ചടിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean