മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

perspective Edit
    വീക്ഷണം, പരിപ്രേക്ഷ്യം


perspective Edit
Noun
    a way of regarding situations or topics etc.


perspective Edit
Noun
    the appearance of things relative to one another as determined by their distance from the viewer


Entries from Olam Open Database

Perspective()::
    വീക്ഷകോണ്‍,
    കാഴ്ചപ്പാട്,
    ദര്‍ശനം,
Perspective(noun)::
    വീക്ഷണം,
    പരിപ്രേക്ഷ്യം,
    ദൂരക്കാഴ്‌ച,
    കാഴ്‌ചപ്പാട്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മാകുലവന്‍, മുദിതം, അവിരളം, അരസികന്‍, അങ്കുശധരന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean