മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

personage Edit
    ആകാരം, ശരീരവടിവ്, വലിയ വ്യക്തി


personage Edit
    കഥാപാത്രം


personage Edit
Noun
    another word for person; a person not meriting identification
eg: a strange personage appeared at the door


personage Edit
Noun
    a person whose actions and opinions strongly influence the course of events


Entries from Olam Open Database

Personage(noun)::
    ആകാരം,
    ശരീരഘടന,
    കഥാപാത്രം,
    ശരീരവടിവ്‌,
    വലിയ വ്യക്തി,
    ശ്രഷ്‌ഠ വ്യക്തി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gallant, അവഗമം, അപ്പം, അധോദിക്ക്, ഇച്ചക്കന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean