മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

perpetuity Edit
    ശാശ്വതത്വം, നിത്യത


perpetuity Edit
Noun
    the property of being perpetual (seemingly ceaseless)


Entries from Olam Open Database

Perpetuity(noun)::
    സ്ഥിരത,
    ശാശ്വതത്വം,
    നിത്യത,
    ചിരസ്ഥായിത്വം,
    അനന്തത,
    ചിരന്തനത്വം,
    നിലനില്‍ക്കല്‍,
    നീണ്ടുനില്‍പ്പ്,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അതിക്ഷാരം, അസ്രു, ഭാണ്ഡകം, മരതകപട, അവകാശി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean