മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

perdurable Edit
    അധികകാലം നില്ക്കുന്ന


perdurable Edit
Adjective
    very long lasting
eg: the perdurable granite of the ancient Appalachian spine of the continent


Entries from Olam Open Database

Perdurable(adjective)::
    അധികകാലം നില്‍ക്കുന്ന,
    ചിരസ്ഥായിയായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ naturalistic, revamp, പ്രഹാസി, മുറിപ്പെടുത്തുക, അര്‍ശസാനന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean