മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

pepsin Edit
    ദീപനദ്രവം, ആമാശയരസം


pepsin Edit
Noun
    an enzyme produced in the stomach that splits proteins into peptones


Entries from Olam Open Database

Pepsin()::
    ദീപനദ്രവം,
Pepsin(noun)::
    ആമാശയരസം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cyclone, അയില്, വര്‍ഷാംബു, വാട, മരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean