മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

pent Edit
    അടച്ചുവയ്ക്കപ്പെട്ട, കെട്ടിനിറുത്തിയ


pent Edit
    അഞ്ച്


pent Edit
Adjective
    closely confined


Entries from Olam Open Database

Pent()::
    അഞ്ച്‌,
    കൂട്ടിലടയ്ക്കപ്പെട്ടചായ്പ്,
Pent(adjective)::
    അടച്ചുവയ്‌ക്കപ്പെട്ട,
    കെട്ടിനിറുത്തിയ,
    അടച്ചുവയ്ക്കപ്പെട്ട,
    അമര്‍ത്തിവയ്ക്കപ്പെട്ട,
Pent(noun)::
    പന്തല്‍,
    അടിച്ചുകൂട്ട്,
    ചാവടി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ arc, injunction, tentacle, മഹാനന്ദം, ആധിദൈവികം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean