മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

penny Edit
    പൗണ്ടിന്‍റെ നൂറിലൊന്നു വിലവരുന്ന നാണയം


penny Edit
Noun
    a fractional monetary unit of Ireland and the United Kingdom; equal to one hundredth of a pound


penny Edit
Noun
    a coin worth one-hundredth of the value of the basic unit


Entries from Olam Open Database

Penny(noun)::
    ബ്രിട്ടറിന്‍ ഒരു പവന്‍റെ നൂറിലൊന്ന് വിലയുള്ള ഒരു ഓട്ടുനാണയം,
    ഒരു പവന്‍റെ 240-ല്‍ ഒരു ഭാഗം,
    ഒരു സെന്‍റ് നാണയം,
    പെനി,
    ഏതെങ്കിലും ചെറുനാണയം,
    ചില്ലി,
    ബ്രിട്ടണിലെ ഒരു ഓട്ടുനാണയം,
    പൗണ്ടിന്റെ നൂറിലൊന്നു വിലവരുന്ന നാണയം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ expostulation, അവച്ഛേദം, അഹലം, വര്‍ത്തിക്കുക, അഭീഷ്ട


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean