മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

penetration Edit
    തുളച്ചുകയറല്‍, നുഴഞ്ഞഉകയറ്റം


penetration Edit
Noun
    an attack that penetrates into enemy territory


penetration Edit
Noun
    clear or deep perception of a situation


penetration Edit
Noun
    the act of entering into or through something
eg: the penetration of upper management by women


penetration Edit
Noun
    the ability to make way into or through something
eg: the greater penetration of the new projectiles will result in greater injuries


penetration Edit
Noun
    the depth to which something penetrates (especially the depth reached by a projectile that hits a target)


penetration Edit
Noun
    the act (by a man) of inserting his penis into the vagina of a woman


Entries from Olam Open Database

Penetration()::
    നുഴഞ്ഞുകയറല്‍,
    പ്രവേശനം,
    തുളച്ചുകയറല്‍,
    വ്യാപ്‌തി,
Penetration(noun)::
    സൂക്ഷ്മഗ്രഹണം,
    തുളച്ചുകടത്തല്‍,
    നുഴഞ്ഞുകയറ്റം,
    മര്‍മ്മജ്ഞത,
    ബുദ്ധിതീക്ഷണത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ regicide, ഇറക്കിപ്പണയം, വിമുക്തി, മരുലം, അക്ഷകീലം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean