മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

pause Edit
    തല്ക്കാലവിരാം


pause Edit
    താത്കാലികമായി ഒരു പ്രവര്‍ത്തനം നിറുത്താനുള്ള ഒരു ഡോസ് നിര്‍ദ്ദേശം


pause Edit
Verb
    interrupt temporarily an activity before continuing
eg: The speaker paused


pause Edit
Verb
    cease an action temporarily
eg: We pause for station identification


pause Edit
Noun
    a time interval during which there is a temporary cessation of something


pause Edit
Noun
    temporary inactivity


Entries from Olam Open Database

Pause()::
    ഇട,
    ഇടവേള,
Pause(noun)::
    തല്‍ക്കാലവിരാമം,
    നൈമിഷിക നിശ്ശബ്‌ദത,
    താല്‍ക്കാലികമായി നിറുത്തല്‍,
    വിരാമം,
    താത്‌കാലികമായുള്ള നിറുത്തല്‍,
Pause(verb)::
    സന്ദേഹിക്കാനിടവരുത്തുക,
    നിറുത്തുക,
    നിലയ്‌ക്കുക,
    മടിക്കുക,
    അടങ്ങുക,
    തത്‌കാലത്തേക്ക്‌ നിറുത്തുക,
    നിന്നുപോകുക,
    തല്‍ക്കാലം വിരമിക്കുക,
    സന്ദേഹിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവരതി, അരിമാവ്, അകിഞനിമാ, ആര്, വൈചിത്ര്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean