മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

patulous Edit
    തുറസ്സായ, വികസിച്ച


patulous Edit
Adjective
    Open; expanded; slightly spreading; having the parts loose or dispersed; as, a patulous calyx; a patulous cluster of flowers


Entries from Olam Open Database

Patulous(adjective)::
    തുറസ്സായ,
    വിവൃതമായ,
    വികസിച്ച,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ epithet, അമിമീനം, അധിസൃന്ദം, ബലശാലി, ഭദ്രപ്പെടുത്തുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean