മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

patent Edit
    തുറന്ന, തുറസ്സായ


patent Edit
Noun
    a document granting an inventor sole rights to an invention


patent Edit
Noun
    an official document granting a right or privilege


patent Edit
Verb
    obtain a patent for
eg: Should I patent this invention?


patent Edit
Verb
    grant rights to; grant a patent for


patent Edit
Verb
    make open to sight or notice
eg: His behavior has patented an embarrassing fact about him


patent Edit
Adjective
    (of a bodily tube or passageway) open; affording free passage
eg: patent ductus arteriosus


patent Edit
Adjective
    clearly revealed to the mind or the senses or judgment
eg: patent advantages


patent
    പേറ്റന്‍റ്


Entries from Olam Open Database

Patent()::
    തുറന്ന,
    സ്പഷ്ടമായ,
    തെളിവായ,
Patent(adjective)::
    തുറസ്സായ,
    പ്രകടമായ,
    നിര്‍മമാണാവകാശക്കുത്തകയുള്ള,
    സ്‌ഫുടമായ,
    തനിക്കു മാത്രം അവകാശമുള്ള,
    വ്യക്തമായ,
Patent(noun)::
    വിശേഷഗുണലക്ഷണം,
    വിശേഷാവകാശപത്രം,
    കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ അവകാശം,
    പൂര്‍ണ്ണാധികാരം,
    ഉപജ്ഞാതത്തിലുള്ള അവകാശം,
Patent(verb)::
    സ്വകാര്യാവകാശം കൊടുക്കുക,
    കുത്തകനേടുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ mall, saddle horse, അതവര്‍ച്ചസ്സ്, പ്രതിനാഹം, പൃദാകു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean