മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

part Edit
    തുല്യ, തുല്യഭാവം


part Edit
Noun
    something determined in relation to something that includes it
eg: he wanted to feel a part of something bigger than himself


part Edit
Noun
    something less than the whole of a human artifact
eg: the rear part of the house


part Edit
Noun
    something less than the whole of a human artifact
eg: glue the two parts together


part Edit
Noun
    a portion of a natural object
eg: they analyzed the river into three parts


part Edit
Noun
    that which concerns a person with regard to a particular role or situation
eg: it requires vigilance on our part


part Edit
Noun
    that which concerns a person with regard to a particular role or situation
eg: they resisted every effort on his part


part Edit
Noun
    the extended spatial location of something
eg: religions in all parts of the world


part Edit
Noun
    the actions and activities assigned to or required or expected of a person or group
eg: the government must do its part


part Edit
Noun
    an actor's portrayal of someone in a play
eg: she played the part of Desdemona


part Edit
Noun
    assets belonging to or due to or contributed by an individual person or group


part Edit
Noun
    one of the portions into which something is regarded as divided and which together constitute a whole
eg: the written part of the exam


part Edit
Noun
    a line of scalp that can be seen when sections of hair are combed in opposite directions
eg: his part was right in the middle


part Edit
Noun
    the melody carried by a particular voice or instrument in polyphonic music
eg: he tried to sing the tenor part


part Edit
Noun
    the part played by a person in bringing about a result


part Edit
Adverb
    in part; in some degree; not wholly


part Edit
Verb
    go one's own way; move apart


part Edit
Verb
    discontinue an association or relation; go different ways


part Edit
Verb
    leave


part Edit
Verb
    come apart


part Edit
Verb
    force, take, or pull apart
eg: Moses parted the Red Sea


Part
    കഷ്ണം, ഭിത്തം, വിഭക്തി, ഉപാംഗം, ദേവാംശം


Entries from Olam Open Database

Part()::
    തുണ്ട്,
    തുണ്ട്‌,
Part(adjective)::
    ഭാഗമായ,
    അംശമായ,
    ബുദ്ധിപരമായ,
    ഭാഗികമായ,
    ഭാഗികമായി,
    ആംശികമായി,
Part(noun)::
    അംശം,
    ഭാഗം,
    ഘടകം,
    യന്ത്രഭാഗം,
    പങ്ക്‌,
    കക്ഷി,
    നാടകപാത്രം,
    കര്‍മ്മം,
    ഖണ്‌ഡം,
    അവയവം,
    ഓഹരി,
    പക്ഷം,
    അനുഷ്‌ഠേയം,
    കാര്യം,
    നാടകാങ്കം,
    പര്യായം,
    പ്രദേശം,
    സംബന്ധം,
    നൈപുണ്യം,
    സിദ്ധികള്‍,
    ഗുണനതത്വങ്ങള്‍,
    അഭിനേതാവിനു കൊടുക്കുന്ന ഭാഗം,
    പകുതി,
    ശകലം,
    ഒരു യന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗം,
    ആകെയുള്ളതിന്റെ അനവധി തുല്യഭാഗങ്ങള്‍,
Part(verb)::
    പിരിയുക,
    യാത്രപറയല്‍,
    ഭാഗിക്കുക,
    വേര്‍പെടുത്തുക,
    മുടി നടുവിലോ വശങ്ങളിലോ വകഞ്ഞു വെക്കുക,
    യാത്ര പറയുക,
    ഭിന്നിപ്പിക്കുക,
    വിയോജിക്കുക,
    ഖണ്‌ഡിക്കുക,
    തടസ്സമായിരിക്കുക,
    വിടവാങ്ങുക,
    ഉപേക്ഷിക്കുക,
    വിട്ടുപിരിയുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pendulum, അഞ്ജനന്‍, അവിര, അരുവിയാറ്, ബദ്ധികൂര്‍മ്മ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean