മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

parricide Edit
    ഹത്യ, പിതൃഹന്താവ്


parricide Edit
Noun
    someone who kills his or her parent


parricide Edit
Noun
    the murder of your own father or mother


Entries from Olam Open Database

Parricide(noun)::
    പിതൃഹന്താവ്‌,
    വിശുദ്ധ വ്യക്തിയെ കൊല്ലുന്നയാള്‍,
    പിതൃഘാതകന്‍,
    പിതൃഹത്യ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ യോഗജ്ഞന്‍, മുട്ടന്‍, മരപ്പ്, ഉന്നമിക്കുക, രംഗനിര്‍മ്മാണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean