മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

pariah Edit
    നീചജാതി


pariah Edit
Noun
    a person who is rejected (from society or home)


Entries from Olam Open Database

Pariah(noun)::
    തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു താണ ജാതിക്കാരന്‍ അഥവാ ജാതി ഇല്ലാത്തവന്‍,
    നീചജാതി,
    സമൂഹഭ്രഷ്‌ടന്‍,
    പറയന്‍,
    ചെറുമന്‍,
    താണജാതിക്കാരന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ imperial, pogrom, ആഫലോദയം, വാര്‍, പാരികാംക്ഷി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean