മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

parch Edit
    വറക്കുക, പൊരിക്കുക


parch Edit
Verb
    cause to wither or parch from exposure to heat
eg: The sun parched the earth


Entries from Olam Open Database

Parch(verb)::
    വരണ്ടതാക്കുക,
    ചൂടാക്കുക,
    വറുക്കുക,
    പൊരിക്കുക,
    വറക്കുക,
    വരട്ടുക,
    ചുടുക,
    ഉണങ്ങുക,
    പൊരിക്കുക,
    തപിപ്പിക്കുക,
    ഉണക്കുക,
    വരളുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cross legged, mill, pyrites, അവീര്‍, യോജിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean