മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

parcel Edit
    ഭാഗം, അംശം


parcel Edit
Noun
    a wrapped container


parcel Edit
Noun
    the allotment of some amount by dividing something


parcel Edit
Noun
    an extended area of land


parcel Edit
Noun
    a collection of things wrapped or boxed together


parcel Edit
Verb
    divide into parts
eg: The developers parceled the land


parcel Edit
Verb
    cover with strips of canvas
eg: parcel rope


parcel Edit
Verb
    make into a wrapped container


parcel
    പോട്ടലി, പാര്‍സല്‍, പാഴ്സല്‍


Entries from Olam Open Database

Parcel()::
    ഭൂമിത്തുണ്ട്‌,
    പൊതി,
    ഭാണ്ഡം,
    കെട്ട്,
Parcel(adjective)::
    ഭാഗികമായി,
    നേടുകയോ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്ത തുക,
Parcel(noun)::
    ഭാഗം,
    കെട്ട്‌,
    അംശം,
    പൊതി,
    ഒറ്റ ഇടപാടിലെ വസ്‌തു പരിമാണം,
    ഭാണ്‌ഡം,
Parcel(verb)::
    പങ്കിടുക,
    ഓഹരിവയ്‌ക്കുക,
    വിഭജിക്കുക,
    പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cataplexy, ആരണ്യഗാനം, ആകാംക്ഷി, യഥാ, മിഴിവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean